Wolkom

Moai datst myn webside (wer) fûn hast! Hjir kinst fan alles fine oer myn poëzij en eveneminten dy’t op kommendewei binne.

Ik sil my earst efkes foarstelle. Ik bin Sigrid Kingma (1989) en wenje yn Grins tegearre mei myn freon en dochter. Dêr ha ik Nederlânsk en Frysk studearre. Ik kom oarspronklik út Drachten en wurkje by NHL Stenden oan lêsbegryp Frysk. Ik bin sûnt in pear jier ‘profesjoneel’ oan it dichtsjen en myn debútbondel Reade triedleas/Red wireless is al in skoft útferkocht. Troch it jier hinne fier ik ferskillende dichtprojekten út. Fergees beskikber materiaal komt hjir te stean, lykas de haiku burobledeftergrûnen en de lessesearje by Wurdsnack.

Dizze side is foar in diel foar mysels, om my út te daagjen yn it skriuwen. Fan augustus 2016 oant augustus 2017 ha ik alle dagen in blog skreaun. In soad dêrfan binne hjir noch in skoftsje nei te lêzen. No blog ik út en troch nochris. Ferwachtsje gjin dien wurk, skriuwen is in reis sûnder ein.

Blogs
Hekserij
Lêze, lêze, lêze!
Behâld fan ús mem
Túnplannen
Fonteingedichten
Winnend wurk
Lang net sjoen
Uneinich ferhaaltsjes
It memwêzen
Fosite
Op carprofen en jaarsalve
Boeken en listjes
Yn de rêst
Foar it bern
De lêste kear
Stoarm (sûnder ruter) op komst
Ien jûn útferkocht
Yn de hûd fan
Toanielskriuwe
Stille ferkeap
Relaasjemateriaal
Trilling
Iepening fan twa kanten besjoen
Hedgehogs on rum in a canoe
Workaholic
Frisse start
Twa krystdagen tefolle
Achter de skermen
Dach kollega’s
It gegriem
Hoe fier’t ik gean
Literatuerklup
Klokkepunk
Meitsje dysels in bedsje
Utbrekkers
Tomaten smite
Jongleare mei projekten
Nominearre
Dit is it sjênre
In nij blogbegjin

Ein blog
Blues yn de rjochterearm
Komkommertiid
Alle polls
Reallife rage om toarnbeien
Miste fiering
As it derom giet
Bistebosk
Net earder publisearre
Mytologyske wurken
Un Ártico
Twahûndert fuortsmite
Underwizers op kamp
Klear foar kamp
Wonderwoman
De sport fan it keuzes meitsjen
Hynstestikkers
Bisten dwaan
Kennisoanname
Emoasje by sport
In betide balâns
Tiidsferskowing
Sirkus
Strúkrôvers
Traumaferwurking
Moard en brân
Fleiskeuring
Voodoo-eagen
Skarrel- en hûshinnen
Ultym net-wurkje
Braak lizze
Bitterswiete rispinge
Mostert nei it miel
Ferslach yn fersen
Literêre bagaazje
Gjin heal wurk
Skerpe kantsjes derôf
Blauferverij
Hjoed net
Nochris in epos?
It moaiste wurd
De lêste drip
Bliksem!
It pikehok en de kar
Simmer yn Boliden
In siedende fulkaan
Heitedei
Potfretten
Freed is gjin frijdei
De wike fan de útwikseling
Beike foar poekie
Stap 1: in ûnderwerp kieze
Fjouwer falbilen fierder
In wykein fol ynspiraasje
Myn tekoartkommingen
In trijeslach
Omslaan yn de wyn
Bakte bintsjes
In dei te min
Fertsjinne rêstdei
It neigûnzjen
Kening fan de greide
Brulloft yn sicht
Ierpels ynteraktyf
Blokjespringe
It hâldt gjin skoft
In tintsje reader
Tekstballontsjes
Sinneblomkes kweke
In bûtenlânske stêdskuier
Twillings
Undernimmingsplan mei rêchklachten
De hort op
Ljouwert as in fjoertoer
By Dokkum om
Bernelokkers
Dat dan wer wol
Subsydzjeoanfraach
Cosplay ree
De dei foar memmedei
Giet oer: Sollisitaasje
Griener wurdt it net
Fan klysters nei sweltsjes
Op- en delgong
De effisjinsje fan Skanomodu
Literêre wurkjes
Skriuwwykein
Down the Carrotharbor
Burgum mei befrijingsdei
Minne mobilisaasje
Beweging op de bûterhoeke
Projektmjittich wurkje
De lêste fan de moanne
Poddestuollen
Spulûntwerp
Filmmakker
Paintplaatsjes
Wekkerskodde
In nij haadstik
Stan en Jelle falle bûten de boat
Domestikaasje
No noch nestelje
Guozze(op)roer
Bedriuwsfollybal
Blessueretiid
Moaspraat
Alderwetsk krantelêze
In nije bondel
Retrotillefyzje
In mobile belibbing
Menear Bear en de hazzen
Skriuwoefeningen en sensuer
De postboade
In simmernacht ynhelje
In dei oerslaan
Ien dei allinnich
Healstok
Achter de skermen
Leverwoarst
Twa kear waarm
Iepenbiere brieven
Fitamine D
Fryske les
Boekje lêze
Dy’t it sinneljocht net ferdrage kin
Letter en letter
Foar altyd simmertiid
Hotpants
Krammen en nammen
Histoaryske gearkomsten
Hortinsje is de sjaak
Spûkekrûd om titelroas wei
Sels dingen dwaan
Sliepkeamerdrokte
Hout is it nije gas
Dat docht in dame net
Funksjoneel op stap
Tabula rasa
Under kontrôle
Alle titels
Konkrete pikeplannen
Wurdspultsjes
Bûten Maastricht om
Spontane stedetrip
Boppedel
De lêste oppasdei
Maitiidswurgens
Libbensdoelen kieze
In ferneamde achternamme
Fjouwer út fiif koe minder
Yn it finsterbank
Besikers fan kwizekwânsje
Wogge
Rûne getallen
Moarn begjint alles
Sompige doazen
Tiidfergriemerij
Werom nei de basis
Sweevjend
Blokje om
De Stan en Jelle seary
Spulupdates
Gjin organisaasje
As in kat yn de sinne
Mear gearkomme
EEuuurrghh
In nepfirus fuortgoaid
Koart ferhaal
Gjin styl
Terapy foar de aardichheid
Knyntsjedagen
In dei fan nifelderij
Wurkje of net wurkje
Jierdeitiid
Sop en sitrus
Ferhaaltsje foar it sliepen
Bottom up-prinsipes
Utlêzen
Alles kwyt
In kattelibben
Winkelderij
Dan mar in leafdesfers
Fryske mienskipkes
Koarte oeren
Nachtbrake
Grutte gedichtejûn
Unreal estate agency
In echte dichter
Herenwaltje
Seare finger
Skrale hûd
Iistigers
In sêfte trêd
In grut mes is feiliger
Sturtbonkjefonkje
In echte frije dei
Winter- of simmerplan
Dy’t tsjin it lykwicht trapet
Oer de brêge drukt
Ofsizze is ek planne
Is de bile al fallen
Spultsjesjûn út de hân rûn
Kom mar op, flinters!
Diet-toer
It bêste fan 2016
De evolúsje fan disneyhynders
Net mei lege hannen
Kapotstikken en ynspiraasjeleas
Trochgean of opnij begjinne?
Aldjier oerlibje
Jo ho ho.. en in bakje rezinen
Drege oaljeflutten
Wurk as bynmiddel
Tsjille mei moster-dille
In bultsje poep
Sipels-op
Foarmleaze pûden
Foar it ûnderwiis
Enerzjy en polityk
Swingend krystfeest
Another boring day.. oh wait
Sneinsriders
Noch ien potsje dan
Beppedei
Takomstpaden
Fleurich moarnsoerlis
Nei in lytse sciencefiction
Fabeltsje
Kryst hellet lêssifers nei ûnderen
Dûbel helder sicht
Allinnich mei gedichten
Toan oantoane
Resinsjesearje
De sykte fuortswitte
In moandeispatroan
Deifroast en wiete teannen
Dwerse sjoernalisten
Wokke op in lege mage
Sinteklaasgedachten
Publyk guod
De wike opbrutsen
Koers hâlde troch smelle gongen
Waarme oantinkens
Heech op de leider
De top 10
Langstme nei it wykein
Jûnskofje
Dikke kûten
In let begjin is in heale dei
Hânmjittige ferwaarming
Yn de hitte fan de striid
Binnendoars legedrukgebiet
Unbewust in klifhinger
In kâlde dûs
Huberhype!
Blokkearre gedachten
Op FryslânDOK
Subtile buorfrou
Heechglâns
Wer in dei
Diplomatike ferliesferwurking
In spannende nacht
It wurk op sosjale media
It begjint mei ‘te’
Ienris yn it jier nei Meppel
Yn it swart
Frij nimme en de útfiering
It lân fan de takomst
It wykein yn Stockholm
Illegale lûden
Duo testiculi ei sunt, et bene pensi
Herskikking fan in priisútrikking
Bydruk
Alhiel yn it hielal
Troch in oare bril
Sirkelredenaasjes
Tillefoanysk sprekoere
Muontsepij oer ljochtstriel
Koade giel
Stoarm op komst
Grutte plannen binnenshûs
Ynhelje
De duvel wol net nei Drachten
Guantanamo Bay set radio yn
Lek en brek
Losse wolkjes meitsje gjin epos
Lêze docht skriuwe
Misje faald
Prolooch of net?
Ien haadstik yn twa dagen
Fierder fantaseare
Alderbalderste alliteraasje
Besprutsen
Teeljochtsjewaar
Weltschmerz
Westlik fan Ljouwert
Asega, is it Dingtiid?
Biografymateriaal
De ferve is droech
Relativearing
In supersnein!
Mear werklikheid
Hoe no fierder?
De folgjende stap
Deistige statistykjes
Akrobatyske truken
Ald papier
Fan dreamen nei brieven
Sliepersein
It ferhaal nimt flecht
As it kroas
Ymprovisaasjetoaniel
De poëet is los
Goed nijs út ûnferwachte hoeke
Sneinen
Fan tekst nei muzyk
Utfanhûs
Frisse filosofy
Gouden ideeën
Septimberfers
Resinsjeskriuwers
Nije metal en gothic lispuzels
Sokken
Tink om de holle
Sa fleksibel as in panty
Gitaarnostalgy
It resept foar súkses
Wjukspul foar de winst
Wylde bisten
Hiele gewoane minsken
Gedichten op Youtube
Lepidopterafoby
Aventoeren op de jûn
In blauwe moandei
Poppebrûs
Piken en Pidgey
Lady in red
De ein fan it wêzen
Yn myn t-shirt
Tink mar net, it komt dochs oars
Klear foar de omrop
De rook fan gers
Nûmer trettjin
Leaver ideeën
Wurktitel
Grutte skriuwers, grutte ego’s
Prakkesaasjes
Start blog
CIMG2551