Wolkom

Ik bin Sigrid Kingma en wenje yn Grins mei myn freon en dochter. Ik ha Nederlânsk en Frysk studearre. Troch it jier hinne fier ik ferskillende dichtprojekten út. Hjir kinst fan alles fine oer myn poëzij en eveneminten. Fergees beskikber materiaal komt hjir ek te stean, lykas de haiku burobledeftergrûnen en de lessesearje by Wurdsnack.

Dizze side is foar in diel foar mysels, om my út te daagjen yn it skriuwen. Fan augustus 2016 oant augustus 2017 ha ik alle dagen in blog skreaun. Alle blogs bliuwe op de side stean en binne hjirûnder mei in linkje werjûn.

Blogs

Festivalseizoen Troch bosk Apepokken In eigen wrâldsje om te ferknippen Ferwachtingen In triuwke yn de rêch Ferwachte feestgonger Mear lucht Flog!? Sopsiede mei in praatsje Foar de frede Oant gau Mimerij Lûd boppe looks Proeflêzing Casus Belli Omhingje wurdt poëzij Opnames foar animaasje Griperkes en drippen Putsje potsje Oan de bak Krokus Slingers ophingje Konsternaasje Privéfeestje Gastkolleezje oan rjochtenstudinten Skriuwers socht Tema kieze Losse eintsjes Flierefluitsje Bybdei Picture Poems Febrewaris folgje Heechwetter Subsydzjeslurpe… of net! By Noarderwyn Ofkicke Mear bosken as fazen Dichter fan Fryslân Sjuerysport  It ferhaal fan Sjong Keningsdei Mear te kiezen Redaksje en ferzjes Lykspul? Earste gedicht as moannedichter Profesy Febrewarisblog Reorganisaasje Workshop poëzij yntegreare In heal bunder gelok Sigrid is by Rixt Kursusferslach yn gedichten Foarútsjen Hekserij Lêze, lêze, lêze! Behâld fan ús mem Túnplannen Fonteingedichten Winnend wurk Lang net sjoen Uneinich ferhaaltsjes It memwêzen Fosite Op carprofen en jaarsalve Boeken en listjes Yn de rêst Foar it bern De lêste kear Stoarm (sûnder ruter) op komst Ien jûn útferkocht Yn de hûd fan Toanielskriuwe Stille ferkeap Relaasjemateriaal Trilling Iepening fan twa kanten besjoen Hedgehogs on rum in a canoe Workaholic Frisse start Twa krystdagen tefolle Achter de skermen Dach kollega’s It gegriem Hoe fier’t ik gean Literatuerklup Klokkepunk Meitsje dysels in bedsje Utbrekkers Tomaten smite Jongleare mei projekten Nominearre Dit is it sjênre In nij blogbegjin

Blogjier
Ein blog Blues yn de rjochterearm Komkommertiid Alle polls Reallife rage om toarnbeien Miste fiering As it derom giet Bistebosk Net earder publisearre Mytologyske wurken Un Ártico Twahûndert fuortsmite Underwizers op kamp Klear foar kamp Wonderwoman De sport fan it keuzes meitsjen Hynstestikkers Bisten dwaan Kennisoanname Emoasje by sport In betide balâns Tiidsferskowing Sirkus Strúkrôvers Traumaferwurking Moard en brân Fleiskeuring Voodoo-eagen Skarrel- en hûshinnen Ultym net-wurkje Braak lizze
Bitterswiete rispinge Mostert nei it miel Ferslach yn fersen Literêre bagaazje Gjin heal wurk Skerpe kantsjes derôf Blauferverij Hjoed net Nochris in epos? It moaiste wurd De lêste drip Bliksem! It pikehok en de kar Simmer yn Boliden In siedende fulkaan Heitedei Potfretten Freed is gjin frijdei De wike fan de útwikseling Beike foar poekie Stap 1: in ûnderwerp kieze Fjouwer falbilen fierder In wykein fol ynspiraasje Myn tekoartkommingen In trijeslach Omslaan yn de wyn Bakte bintsjes In dei te min Fertsjinne rêstdei It neigûnzjen Kening fan de greide Brulloft yn sicht Ierpels ynteraktyf Blokjespringe It hâldt gjin skoft In tintsje reader Tekstballontsjes Sinneblomkes kweke In bûtenlânske stêdskuier Twillings Undernimmingsplan mei rêchklachten De hort op Ljouwert as in fjoertoer By Dokkum om Bernelokkers Dat dan wer wol Subsydzjeoanfraach Cosplay ree De dei foar memmedei Giet oer: Sollisitaasje Griener wurdt it net Fan klysters nei sweltsjes Op- en delgong De effisjinsje fan Skanomodu Literêre wurkjes Skriuwwykein Down the Carrotharbor Burgum mei befrijingsdei Minne mobilisaasje Beweging op de bûterhoeke Projektmjittich wurkje De lêste fan de moanne Poddestuollen Spulûntwerp Filmmakker Paintplaatsjes Wekkerskodde In nij haadstik Stan en Jelle falle bûten de boat Domestikaasje No noch nestelje Guozze(op)roer Bedriuwsfollybal Blessueretiid Moaspraat Alderwetsk krantelêze In nije bondel Retrotillefyzje In mobile belibbing Menear Bear en de hazzen Skriuwoefeningen en sensuer De postboade In simmernacht ynhelje In dei oerslaan Ien dei allinnich Healstok Achter de skermen Leverwoarst Twa kear waarm Iepenbiere brieven Fitamine D Fryske les Boekje lêze Dy’t it sinneljocht net ferdrage kin Letter en letter Foar altyd simmertiid Hotpants Krammen en nammen Histoaryske gearkomsten Hortinsje is de sjaak Spûkekrûd om titelroas wei Sels dingen dwaan Sliepkeamerdrokte Hout is it nije gas Dat docht in dame net Funksjoneel op stap Tabula rasa Under kontrôle Alle titels Konkrete pikeplannen Wurdspultsjes Bûten Maastricht om Spontane stedetrip Boppedel De lêste oppasdei Maitiidswurgens Libbensdoelen kieze In ferneamde achternamme Fjouwer út fiif koe minder Yn it finsterbank Besikers fan kwizekwânsje Wogge Rûne getallen Moarn begjint alles Sompige doazen Tiidfergriemerij Werom nei de basis Sweevjend Blokje om De Stan en Jelle seary Spulupdates Gjin organisaasje As in kat yn de sinne Mear gearkomme EEuuurrghh In nepfirus fuortgoaid Koart ferhaal Gjin styl Terapy foar de aardichheid Knyntsjedagen In dei fan nifelderij Wurkje of net wurkje Jierdeitiid Sop en sitrus Ferhaaltsje foar it sliepen Bottom up-prinsipes Utlêzen Alles kwyt In kattelibben Winkelderij Dan mar in leafdesfers Fryske mienskipkes Koarte oeren Nachtbrake Grutte gedichtejûn Unreal estate agency In echte dichter Herenwaltje Seare finger Skrale hûd Iistigers In sêfte trêd In grut mes is feiliger Sturtbonkjefonkje In echte frije dei Winter- of simmerplan Dy’t tsjin it lykwicht trapet Oer de brêge drukt Ofsizze is ek planne Is de bile al fallen Spultsjesjûn út de hân rûn Kom mar op, flinters! Diet-toer It bêste fan 2016 De evolúsje fan disneyhynders Net mei lege hannen Kapotstikken en ynspiraasjeleas Trochgean of opnij begjinne? Aldjier oerlibje Jo ho ho.. en in bakje rezinen Drege oaljeflutten Wurk as bynmiddel Tsjille mei moster-dille In bultsje poep Sipels-op Foarmleaze pûden Foar it ûnderwiis Enerzjy en polityk Swingend krystfeest Another boring day.. oh wait Sneinsriders Noch ien potsje dan Beppedei Takomstpaden Fleurich moarnsoerlis Nei in lytse sciencefiction Fabeltsje Kryst hellet lêssifers nei ûnderen Dûbel helder sicht Allinnich mei gedichten Toan oantoane Resinsjesearje De sykte fuortswitte In moandeispatroan Deifroast en wiete teannen Dwerse sjoernalisten Wokke op in lege mage SinteklaasgedachtenPublyk guod De wike opbrutsen Koers hâlde troch smelle gongen Waarme oantinkens Heech op de leider De top 10 Langstme nei it wykein Jûnskofje Dikke kûten In let begjin is in heale dei Hânmjittige ferwaarming Yn de hitte fan de striid Binnendoars legedrukgebiet Unbewust in klifhinger In kâlde dûs Huberhype! Blokkearre gedachten Op FryslânDOK Subtile buorfrou Heechglâns Wer in dei Diplomatike ferliesferwurking In spannende nacht It wurk op sosjale media It begjint mei ‘te’ Ienris yn it jier nei Meppel Yn it swart Frij nimme en de útfiering It lân fan de takomst It wykein yn Stockholm Illegale lûden Duo testiculi ei sunt, et bene pensi Herskikking fan in priisútrikking Bydruk Alhiel yn it hielal Troch in oare bril Sirkelredenaasjes Tillefoanysk sprekoere Muontsepij oer ljochtstriel Koade giel Stoarm op komst Grutte plannen binnenshûs Ynhelje De duvel wol net nei Drachten Guantanamo Bay set radio yn Lek en brek Losse wolkjes meitsje gjin epos Lêze docht skriuwe Misje faald Prolooch of net? Ien haadstik yn twa dagen Fierder fantaseare Alderbalderste alliteraasje Besprutsen Teeljochtsjewaar Weltschmerz Westlik fan Ljouwert Asega, is it Dingtiid? Biografymateriaal De ferve is droech Relativearing In supersnein! Mear werklikheid Hoe no fierder? De folgjende stap Deistige statistykjes Akrobatyske truken Ald papier Fan dreamen nei brieven Sliepersein It ferhaal nimt flecht As it kroas Ymprovisaasjetoaniel De poëet is los Goed nijs út ûnferwachte hoeke Sneinen Fan tekst nei muzyk Utfanhûs Frisse filosofy Gouden ideeën Septimberfers Resinsjeskriuwers Nije metal en gothic lispuzels Sokken Tink om de holle Sa fleksibel as in panty Gitaarnostalgy It resept foar súkses Wjukspul foar de winst Wylde bisten Hiele gewoane minsken Gedichten op Youtube Lepidopterafoby Aventoeren op de jûn In blauwe moandei Poppebrûs Piken en Pidgey Lady in red De ein fan it wêzen Yn myn t-shirt Tink mar net, it komt dochs oars Klear foar de omrop De rook fan gers Nûmer trettjin Leaver ideeën Wurktitel Grutte skriuwers, grutte ego’s Prakkesaasjes Start blog
CIMG2551